Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki
w trybie pisemnego przetargu ofertowego
dwa udziały po ½ w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego
położonego we Wrocławiu przy ul. Orzechowej
wchodzących w skład mas upadłościowych Rafała Walczaka i Agnieszki Walczak
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Przetarg zostanie przeprowadzony za zezwoleniem Sędziego-komisarza wydanego postanowieniami z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie o sygn. akt VIII GUp 207/22 i VIII GUp 208/22 of.

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny położony we Wrocławiu przy ul. Orzechowej 32/21, o powierzchni użytkowej 61,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00162457/1, wraz z przynależnym do lokalu udziałem w wysokości 31/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzania, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, będący przedmiotem współwłasności po ½ udziałów przysługujących Agnieszce Walczak i Rafałowi Walczakowi, za cenę nie niższą niż cena oszacowania za każdy udział po 254.000,00 zł brutto, czyli za łączną cenę nie niższą niż 508.000,00 zł brutto. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży: nie mniej niż 508.000,00 zł brutto.

 1. Wpłata wadium:
 2. Wpłata wadium ma być dokonana na konto masy upadłości:
  a) Rafała Walczaka, numer rachunku 02 1090 2398 0000 0001 5103 1553, tytułem wpłaty: „WADIUM PRZETARG – ORZECHOWA”, wysokość wadium 25.000,00 zł,
  b) Agnieszki Walczak, numer rachunku 82 1090 2398 0000 0001 5103 1277, tytułem wpłaty: „WADIUM PRZETARG – ORZECHOWA”, wysokość wadium 25.000,00 zł,
  do dnia 17 czerwca 2024 roku, a odcinki wpłat powinny być dołączone do składanej oferty.

 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Notarialna we Wrocławiu Lech Borzemski Romuald Borzemski Helena Szymczyk-Grabińska Plac Solny 13, 50-061 Wrocław. Oferty należy składać w dniu 17 czerwca 2024 roku w godzinach od 10 00 do 1400, przy czym o ważności oferty decyduje data wpływu do Biura Kancelarii.

 5. Miejsce publikacji ogłoszenia:
 6. Syndyk zaprasza do udziału w nieograniczonym pisemnym przetargu ofert zamieszczając ogłoszenie w internecie na stronie Monitora Urzędowego i na portalach internetowych związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz na stronie internetowej www.syndykwroclaw.pl.

 7. Kontakt telefoniczny i dane adresowe syndyka:
 8. Kontakt z syndykiem: 669 661 151 lub osobą współpracującą: 602 801 617 Biuro syndyka: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 Strona internetowa syndyka: www.syndykwroclaw.pl.